مطالب برچسب "قرص افزایش میل جنسی"

قرص های افزایش میل جنسی کشنده هستند

مجری شبکه دیدار گفت: «قرص هایی که برای افزایش میل جنسی در شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند به دلیل افزایش ناگهانی فشار خون مصرف کننده را با خطر مرگ مواجه می کن...