مطالب برچسب "نظام پزشكي مشهد"

بيمارستان‌ها توجيه اقتصادي ندارد

معاون سازمان نظام پزشكي مشهد با اشاره به مطالبات معوق پزشكان از طرف سازمان‌هاي بيمه‌اي گفت: بنا بر آخرين گزارشات پرداختي سازمان‌هاي بيمه، سازمان تامين اجتماعي ه...