سامانه پیام کوتاه جام جم
پرینت

تصویری / مسابقات قهرمانی موتور تریال

دو شنبه 2 آبان 1390 ، ساعت 08:55 - کد: 28540
بدون شرح...

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

در حاشیه مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

 قربانی نفر اول مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

مسابقات قهرمانی موتور تریال

داریوش قربانی،امین اله یاری و کوروش قربانی نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی موتور تریال